4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

На 03.02.2020 г. „РАИС“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1456-C01 „Подобряване на производствения капацитет на РАИС ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал“.
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“ - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на производствения процес чрез внедряване на нови технологии. Чрез изпълнението на проекта предприятието цели оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения си капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция.

Успешното изпълнение на основната цел е съвкупност от изпълнението на следните специфични цели:

 - Повишаване на производствения капацитет и повишаване количеството на производството на продукти и услуги, удовлетворяващи нови пазарни обеми на търсене - на националния и международните пазари, при производството на металообработващи машини;
- Редуциране на производствени разходи и оптимизация на производствените вериги;
- Нарастване на експортния потенциал на дружеството;
- Повишаване на качеството на произвежданата продукция и предлаганите услуги, посредством внедряване на високотехнологично автоматизирано оборудване;
- Обновяване на наличните остарели технологии за осъществяване на производствени процеси;
- Подбряване на ресурсната ефективност, посредством редуциране на енергийната консумация, използваните природни ресурси и намаляване на използваните химикали, с цел по-екологосъобразни производствени дейности;
- Увеличаване на добавената стойност на произведените продукти.

Конкретно изпълнението на дейностите по проекта включва доставката и внедряването в експлоатация на следното оборудване:

1. Мерителна машина за корекции на инструменти - 1 брой;
2. Хоризонтален двупалетен обработващ център - 1 брой;
3. Вертикален струг с фрезови операции - 1 брой;
4. Софтуерен продукт за оптимизация на производствените и технологични процеси - 1 брой.    

Обща стойност на договора е 1 696 623,00 лева, от които 849 414,31 лева европейско финансиране и 149 896,64 лева национално съфинансиране.
Начало: 03.02.2020 г.
Край: 03.02.2021 г.
Продължителност на проекта: 12 месеца