4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

НовиниРАИС ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1075-C01/09.02./2016 г. „Повишаване на произвoдствения потенциал на РАИС ООД“ по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“.

На пресконференция в Пазарджик беше представена работата по проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

 Общата цел на проекта е чрез внедряване на нови технологии  подобряване  ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес, заяви инж. Нишан Бъздигян, управител на компанията,  по време на информационното събитие за представянето на проекта .

По проекта е закупен и внедрен в производство каруселен струг с ЦПУ. Проектът е на обща стойност 1 666 500лв., от които безвъзмездна финансова помощ - 999 900 лв. или 60%, а собственото съфинансиране от РАИС възлиза на 666 600лв. Проектът реално е завършен за 16 месеца или с два месеца предсрочно - на 09.06.2017 г.